Yayın Künyesi: Derleme Makale, ÖZTÜRK EMINE (2018). BEYNELMILEL IÇTIMAIYAT KONGRESI VE INTIBALARIM. Kafkas Üniversites İIlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 ( 1 0 ) , 1 2 4 - 1 4 5 . , D o i :

10.17050/kafkasilahiyat.446683 (Yayın No: 4322835) 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/342869 

Scroll to top